معماری ماکسیم سیرو

19,500,000 ریال

ماکسیم فِرنان سیرو فارغ‌التّحصیل رشتۀ معماری از دانشکدۀ هنرهای زیبای پاریس، از معمارانِ پیشروِ ایران در دهه‌های اوّل قرن چهاردهم هجری شمسی است. حضور او در ایران با همکاری گروه باستانشناسی فرانسوی، که در این سرزمین فعّال بود، آغاز شد و پس از مدّتی کوتاه به دعوت آندره گُدار، رئیس ادارۀ عتیقات وقت، به فعّالیت حرفه‌ای در رشتۀ معماری، که با طرح دانشگاه تهران همزمان بود، تبدیل شد. فعّالیت معماری سیرو در ایران را می‌توان به دو دوره، شامل دورۀ اوّل از سال ۱۳۱۲ش تا ۱۳۲۴ش و دورۀ دوّم از سال ۱۳۳۷ش تا ۱۳۵۱ش، تقسیم کرد. ماکسیم سیرو در دورۀ اوّل فعّالیت خود تعداد قابل توجّهی از مراکز آموزشی کشور را طرّاحی کرد، و به موازات آن به طرح مرمتی بناهای تاریخی می‌پرداخت. در دورۀ دوّم، فعّالیت او بر احیای کاروانسراهای ایران و تبدیل کاروانسرای مادرشاه به هتل شاه عباس اصفهان متمرکز بود. سیرو در تألیف نیز دستی داشت. از او دو کتاب راجع به کاروانسراها و راه‌های تاریخی ایران و مقالات متعدّدی راجع به ابنیۀ تاریخی منتشر شده است.
ماکسیم سیرو در سال ۱۳۴۵ش به پاریس بازگشت ولی مطالعات خود دربارۀ ایران را کماکان ادامه داد، تا اینکه در سال ۱۳۵۴ هجری شمسی مقارن با سال ۱۹۷۵ میلادی درگذشت.

 

فروش از طریق سایت ممکن نیست.