حافظیه و شعر گدار

960,000 ریال

مشاهدۀ وجوه مشترکی ، آشکارو پنهان، در آرامگاه و شعر حافظ بهانه آغاز کَندوکاوی شد در معماریِ بنای حافظیه. در نخستین قدم ها ، مشابهت هایی میان عناصر و زبان معماری حافظیه و شخصیت ها و اسطوره های شعر حافظ تشخیص داده شد، و در ادامه به نظر رسید که حافظیه برگردانی معمارانه از مفاهیم و مضامین شعر حافظ است، خودآگاه یا ناخودآگاه و شاید هردو.
با مقایسه بنای آرامگاه به طراحی آندره گدار، معمار فرانسوی وزارت معارف و شعر حافظ، رابطه میان این دو آشکار و آشکارتر شد. هراندازه که دامنۀ مطالعه و مقایسه وسعت یافت، کیفیت و کمیت این رابطه به همان میزان گسترده تر شد، به تأویل یا به تفسیر و طبعاً هردو.
به این ترتیب، آرامگاه حافظ به اثر ماندگار آندره گدار، و تجسم معمارانه اشعار حافظ بدل شد، عیان یا نهان و البته هردو.

 

فروش از طریق سایت ممکن نیست.