معماری کریم طاهرزاده بهزاد

39,500,000 ریال

از مشروطه خواهان تبریز بود ودر راه آزادی مبارزه کرد. پس از شهادت آزادیخواهان مشروطه و آشفته شدن اوضاع تبریز، طاهرزاده مجبور به ترک وطن شد و در سال ۱۲۸۶-۱۹۰۸ به استانبول رفت و به مدت ۱۸ سال از وطن خود دور بود. در استانبول در دانشکده هنرهای زیبا به تحصیل پرداخت.

در ۱۲۹۷-۱۹۱۸ رهسپار برلین شد ودر آکادمی معماری برلین پذیرفته شد. او دربرلین با روشنفکران مهاجر ایرانی در چاپ روزنامه ایرانشهر و مجله کاوه همکاری داشت.

تألیف کتاب “ سرآمدان هنر ” که در سال ۱۳۰۲-۱۹۲۳ درحوزه هنر ومعماری ایران با دیدگاهی تحقیقی نگاشته شده است ثمره این همکاری است.

در سال ۱۳۰۵-۱۹۲۶ با وجود اینکه در دوره دکتری مدرسه عالی تکنیک برلین قبول شده بود به ایران بازگشت وبه فعالیت حرفه ای معماری در شهرهای مختلف پرداخت.

 

فروش از طریق سایت ممکن نیست.