معماری کریم طاهرزاده بهزاد

2,950,000 ریال

از مشروطه خواهان تبریز بود ودر راه آزادی مبارزه کرد. پس از شهادت آزادیخواهان مشروطه و آشفته شدن اوضاع تبریز، طاهرزاده مجبور به ترک وطن شد و در سال ۱۲۸۶-۱۹۰۸ به استانبول رفت و به مدت ۱۸ سال از وطن خود دور بود. در استانبول در دانشکده هنرهای زیبا به تحصیل پرداخت.

در ۱۲۹۷-۱۹۱۸ رهسپار برلین شد ودر آکادمی معماری برلین پذیرفته شد. او دربرلین با روشنفکران مهاجر ایرانی در چاپ روزنامه ایرانشهر و مجله کاوه همکاری داشت.

تألیف کتاب “ سرآمدان هنر ” که در سال ۱۳۰۲-۱۹۲۳ درحوزه هنر ومعماری ایران با دیدگاهی تحقیقی نگاشته شده است ثمره این همکاری است.

در سال ۱۳۰۵-۱۹۲۶ با وجود اینکه در دوره دکتری مدرسه عالی تکنیک برلین قبول شده بود به ایران بازگشت وبه فعالیت حرفه ای معماری در شهرهای مختلف پرداخت.