Customer Login

Lost password?

View your shopping cart

عرضه محصولات و خدمات فرهنگی

عرضه محصولات و خدمات فرهنگی

عرضه کتاب عمدتاً شامل کتاب هایی است که توسط اعضاء موسسه تألیف شده اند.

همچنین موسسه ، خدمات فرهنگی خود را در دو بخش در اختیار پژوهشگران و دانشجویان قرار می دهد که عبارتند از :

  • استفاده از آرشیو گروه
  • استفاده از کتابخانه اختصاصی