Customer Login

Lost password?

View your shopping cart

استفاده از آرشیو گروه

استفاده از آرشیو گروه

گروه معماری دوران تحول آرشیو خود را بر اساس مقررات داخلی برای استفاده پژوهشگران، محققین و دانشجویان در اختیار میگذارد.

علاقمندان برای پُر کردن فرم میتوانند از نرم افزار فتوشاپ استفاده و به ایمیل info@architecture-oct.com ارسال نمایند.

 

شیوه ­نامه ارائۀ مجوز استفاده از اسناد تصویری آرشیو گروه معماری دوران تحول

شرایط ارائه مجوز استفاده از اسناد تصویری گروه معماری دوران تحول

فرم تقاضای استفاده از اسناد آرشیو گروه معماری دوران تحول